ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

yoel

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

yoel ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 basisfrequentie [nl] basisfrequentie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 basiscategorie [nl] basiscategorie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 korfcel [nl] korfcel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 bodemeffect [nl] bodemeffect ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 basisbehoefte [nl] basisbehoefte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 basisvaardigheid [nl] basisvaardigheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 buccaal [nl] buccaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 onderhandelen [nl] onderhandelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 bedwateren [nl] bedwateren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 bedplassen [nl] bedplassen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 kanaliseren [nl] kanaliseren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 canonisch [nl] canonisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 cardiovasculair [nl] cardiovasculair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 hulpverlener [nl] hulpverlener ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 verzorger [nl] verzorger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 carpaal [nl] carpaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 casus [nl] casus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 cerebrotonie [nl] cerebrotonie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 castratieangst [nl] castratieangst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 basilair [nl] basilair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 kindermishandeling [nl] kindermishandeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 kinderpsychologie [nl] kinderpsychologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 ontwikkelingspsychologie [nl] ontwikkelingspsychologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 kalenderleeftijd [nl] kalenderleeftijd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 keuze-experiment [nl] keuze-experiment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 toevalsvariatie [nl] toevalsvariatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 cholerisch [nl] cholerisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 cholinergisch [nl] cholinergisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 karakteranalyse [nl] karakteranalyse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2011 woorddoofheid [nl] woorddoofheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ