ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oesterkwekerijen [nl] oesterkwekerijen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oervervelend [nl] oervervelend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oertijden [nl] oertijden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oervolk [nl] oervolk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oesterbank [nl] oesterbank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oerwouden [nl] oerwouden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oerwoudmensen [nl] oerwoudmensen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkortingstekens [nl] afkortingstekens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkortingsteken [nl] afkortingsteken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkortingen [nl] afkortingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oesterpannen [nl] oesterpannen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 oesterparel [nl] oesterparel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkoppeling [nl] afkoppeling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkort [nl] afkort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkrabben [nl] afkrabben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwensrelatie [nl] vertrouwensrelatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwenspositie [nl] vertrouwenspositie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwenskwestie [nl] vertrouwenskwestie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwensfunctie [nl] vertrouwensfunctie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 afkreeg [nl] afkreeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwelingen [nl] vertrouwelingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwensarts [nl] vertrouwensarts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertrouwensbeginsel [nl] vertrouwensbeginsel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijter [nl] bijter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtertje [nl] bijtertje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 fazantenhaan [nl] fazantenhaan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 fazanteneieren [nl] fazanteneieren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtellingen [nl] bijtellingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtekenen [nl] bijtekenen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 vertwijfelen [nl] vertwijfelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ