ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtel [nl] bijtel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtmiddel [nl] bijtmiddel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 faxkosten [nl] faxkosten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtjes [nl] bijtjes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 hospiteer [nl] hospiteer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 fazantenhanen [nl] fazantenhanen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 dubbeltariefmeters [nl] dubbeltariefmeters ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 gewen [nl] gewen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtmiddelen [nl] bijtmiddelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2015 bijtreden [nl] bijtreden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 spil [nl] spil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 onderwijskundig [nl] onderwijskundig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 wendbaarheid [nl] wendbaarheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 conceptueel [nl] conceptueel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 innovatief [nl] innovatief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2013 zelfmanagement [nl] zelfmanagement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 alfabetisch [nl] alfabetisch ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/09/2011 ajuin [nl] ajuin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2011 schottegat [nl] schottegat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2011 Stan Storimans [nl] Stan Storimans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2011 shoarma [nl] shoarma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2011 vermoorden [nl] vermoorden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2011 doden [nl] doden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2011 moorden [nl] moorden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2011 Cambuur [nl] Cambuur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2011 voorzorg [nl] voorzorg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2011 beijveren [nl] beijveren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2011 juichen [nl] juichen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2011 overkijken [nl] overkijken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2011 jojoën [nl] jojoën ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ