ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/08/2011 Kopenhagen [nl] Kopenhagen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] AWBZ-zorg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2011 BIG-register [nl] BIG-register ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2011 big [nl] big ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2011 psychotherapeut [nl] psychotherapeut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] fysiotherapeut ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/08/2011 overtuigen [nl] overtuigen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] overtuigingskracht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/08/2011 vergaderzaal [nl] vergaderzaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] bierbrouwerij ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2011 vrienden [nl] vrienden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2011 Jan Sweelinck [nl] Jan Sweelinck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2011 bui [nl] bui ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/08/2011 freule [nl] freule ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/08/2011 ruit [nl] ruit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 attitudes [nl] attitudes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 verhelderen [nl] verhelderen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/08/2011 concepten [nl] concepten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 overtuigingen [nl] overtuigingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 gezamenlijke [nl] gezamenlijke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 succesvolle [nl] succesvolle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 andermans [nl] andermans ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/08/2011 BV [nl] BV ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 attituden [nl] attituden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 grijze [nl] grijze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 iemands [nl] iemands ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 voorbeelden [nl] voorbeelden ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/08/2011 beïnvloeding [nl] beïnvloeding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 Intentie [nl] Intentie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 mentale [nl] mentale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ