ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 discussies [nl] discussies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 effecten [nl] effecten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 gesteldheid [nl] gesteldheid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 attitudeverandering [nl] attitudeverandering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 intentionele [nl] intentionele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 etc. [nl] etc. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 Derk Boerrigter [nl] Derk Boerrigter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 John Van Koert [nl] John Van Koert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 metafoor [nl] metafoor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Antithese [nl] Antithese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 armoede [nl] armoede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 eufemisme [nl] eufemisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 keukenvloer [nl] keukenvloer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 prolepsis [nl] prolepsis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 asyndetisch [nl] asyndetisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 Saarlooswolfhond [nl] Saarlooswolfhond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 Saarloos [nl] Saarloos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 hyperbool [nl] hyperbool ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 vroom [nl] vroom ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 paradox [nl] paradox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 theeketel [nl] theeketel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 understatement [nl] understatement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 retorisch [nl] retorisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 anticlimax [nl] anticlimax ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 climax [nl] climax ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 polysyndetisch [nl] polysyndetisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 paralellisme [nl] paralellisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 exclamatie [nl] exclamatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 sarcasme [nl] sarcasme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2011 cynisme [nl] cynisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ