ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

yoel

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

yoel ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 poepgaatje [nl] poepgaatje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 herhalend [nl] herhalend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 levensjaar [nl] levensjaar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 kenmerkt [nl] kenmerkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 ontwikkelingsstoornis [nl] ontwikkelingsstoornis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 pervasief [nl] pervasief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 zelfstandig [nl] zelfstandig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 men [nl] men ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 autistisch [nl] autistisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 beschrijving [nl] beschrijving ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/08/2011 gedrag [nl] gedrag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 autistiform [nl] autistiform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 wisseling [nl] wisseling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 persoonlijkheidsstoornis [nl] persoonlijkheidsstoornis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 borderline [nl] borderline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 stemmingen [nl] stemmingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 zwart-wit [nl] zwart-wit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 extraversie [nl] extraversie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 neuroticisme [nl] neuroticisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2011 vertonen [nl] vertonen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 wervelboog [nl] wervelboog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 wervellichaam [nl] wervellichaam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 uitsteeksel [nl] uitsteeksel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 wervelkolom [nl] wervelkolom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 stuitligging [nl] stuitligging ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 veroorzakend [nl] veroorzakend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 bezinking [nl] bezinking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 bloedbeeld [nl] bloedbeeld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 gelijksoortig [nl] gelijksoortig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 stilstand [nl] stilstand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ