ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 recreatie [nl] recreatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 reconstructie [nl] reconstructie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 rehabilitatie [nl] rehabilitatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 respons [nl] respons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 recapituleren [nl] recapituleren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 cartografie [nl] cartografie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 kalligrafie [nl] kalligrafie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 choreografie [nl] choreografie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 homofoon [nl] homofoon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 homofilie [nl] homofilie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 telepathie [nl] telepathie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 empathie [nl] empathie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 synchroniseren [nl] synchroniseren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 synoptisch [nl] synoptisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 syntactisch [nl] syntactisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 Theologie [nl] Theologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 theocratie [nl] theocratie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 monotheïsme [nl] monotheïsme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 cinefiel [nl] cinefiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 anglofiel [nl] anglofiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 pedofilie [nl] pedofilie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2011 filantroop [nl] filantroop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 thomas acda [nl] thomas acda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 uitvaren [nl] uitvaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 haarplukken [nl] haarplukken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 kibbelen [nl] kibbelen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 ochtendmens [nl] ochtendmens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 Maggi [nl] Maggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 octaaf [nl] octaaf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2011 manspersoon [nl] manspersoon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ