ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 زنزانات [ar] زنزانات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 طنجرة [ar] طنجرة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 واقي [ar] واقي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 قرص معدني [ar] قرص معدني ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 يخفف النار [ar] يخفف النار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 يمتزج [ar] يمتزج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 محصورون [ar] محصورون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 مرارا وتكرارا [ar] مرارا وتكرارا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 تكتلات [ar] تكتلات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 طائرة الانزال [ar] طائرة الانزال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 مفزع [ar] مفزع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 ينضج [ar] ينضج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 مرق الدجاج [ar] مرق الدجاج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 معصفر [ar] معصفر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 ترحال دائم [ar] ترحال دائم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 شديد الجريان [ar] شديد الجريان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 خليط سميك [ar] خليط سميك ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 يستشر [ar] يستشر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 يخترق [ar] يخترق ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 سلوكية [ar] سلوكية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 الرهان [ar] الرهان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 تحريف [ar] تحريف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 يفصل بين [ar] يفصل بين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 في غضون ذلك [ar] في غضون ذلك ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 في هذه الأثناء [ar] في هذه الأثناء ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 مرتاحة البال [ar] مرتاحة البال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 مطحون ناعم [ar] مطحون ناعم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 الأرض المقدسة [ar] الأرض المقدسة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 وزيادة على ذلك [ar] وزيادة على ذلك ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2018 متعارض [ar] متعارض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ