ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 تمزق الشفا الوركي [ar] تمزق الشفا الوركي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 سرطان الخلية الجزيرية [ar] سرطان الخلية الجزيرية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انخفاض الدافع الجنسي لدى النساء [ar] انخفاض الدافع الجنسي لدى النساء ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انتفاخ الرئة [ar] انتفاخ الرئة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انخفاض جلوكوز الدم [ar] انخفاض جلوكوز الدم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انقطاع النفس النومي [ar] انقطاع النفس النومي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انخفاض عدد الحيوانات المنوية [ar] انخفاض عدد الحيوانات المنوية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انسداد الأذن الشمعي [ar] انسداد الأذن الشمعي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انفصال الشبكية [ar] انفصال الشبكية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انقطاع الطمث [ar] انقطاع الطمث ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 انقطاع النفس النومي المركزي [ar] انقطاع النفس النومي المركزي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 قفز الحواجز [ar] قفز الحواجز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تدلي الأمعاء الدقيقة [ar] تدلي الأمعاء الدقيقة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تدلي أعضاء الحوض [ar] تدلي أعضاء الحوض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تخثرًا وريديًا عميقًا [ar] تخثرًا وريديًا عميقًا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 بشرة جافة [ar] بشرة جافة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 بطء القلب [ar] بطء القلب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تأخر مرحلة النوم [ar] تأخر مرحلة النوم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تدلي الرحم [ar] تدلي الرحم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تدلي القدم [ar] تدلي القدم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تسرع القلب [ar] تسرع القلب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تدلي المستقيم [ar] تدلي المستقيم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تشريح الشريان التاجي التلقائي [ar] تشريح الشريان التاجي التلقائي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضيق الشريان الكلوي [ar] تضيق الشريان الكلوي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضيق الأبهر [ar] تضيق الأبهر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضيق إحليلي [ar] تضيق إحليلي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضيق الصمام الرئوي [ar] تضيق الصمام الرئوي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تقلص عضلي [ar] تقلص عضلي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تعذر الارتخاء [ar] تعذر الارتخاء ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تكيسات بالثدي [ar] تكيسات بالثدي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ