ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تسمم الطعام [ar] تسمم الطعام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تشنجات الطمث [ar] تشنجات الطمث ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تصلب الجلد المحدود [ar] تصلب الجلد المحدود ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تصلب الجلد [ar] تصلب الجلد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضخم الثدي عند الرجال [ar] تضخم الثدي عند الرجال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضخم البطين الأيسر [ar] تضخم البطين الأيسر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضخم الكبد [ar] تضخم الكبد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضخم القلب [ar] تضخم القلب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضخم الغدة الدرقية [ar] تضخم الغدة الدرقية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تعذر الأداء النطقي بالطفولة [ar] تعذر الأداء النطقي بالطفولة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضيق القناة الشوكية [ar] تضيق القناة الشوكية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تشنج الوجه النصفي [ar] تشنج الوجه النصفي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تضخم البروستاتا الحميد [ar] تضخم البروستاتا الحميد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تقيح الجلد الغنغريني [ar] تقيح الجلد الغنغريني ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمدد الأوعية الدموية الأبهرية [ar] تمدد الأوعية الدموية الأبهرية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري [ar] تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تَمَخْرُطُ القَرْنِيَّة [ar] تَمَخْرُطُ القَرْنِيَّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تلين العظام [ar] تلين العظام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمزق الغضروف الهلالي [ar] تمزق الغضروف الهلالي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 سرطان الأنسجة غير معروف المنشأ [ar] سرطان الأنسجة غير معروف المنشأ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 سرطان البلعوم الأنفي [ar] سرطان البلعوم الأنفي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمددات الأوعية الدموية [ar] تمددات الأوعية الدموية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمدد الشريان المأبضي [ar] تمدد الشريان المأبضي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني [ar] تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 تمزق وتر العرقوب [ar] تمزق وتر العرقوب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 طبلة الأذن المثقوبة [ar] طبلة الأذن المثقوبة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 سرطان المهبل [ar] سرطان المهبل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 سنان الرمح [ar] سنان الرمح ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 لَؤُمَ [ar] لَؤُمَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2019 الغرام [ar] الغرام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ