ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التهاب مفاصل الإبهام [ar] التهاب مفاصل الإبهام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الثآليل التناسلية [ar] الثآليل التناسلية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الثآليل الشائعة [ar] الثآليل الشائعة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الجمرة الخبيثة [ar] الجمرة الخبيثة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الضعف الجنسي لدى الإناث [ar] الضعف الجنسي لدى الإناث ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التوتر العضلي العنقي [ar] التوتر العضلي العنقي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 التواء الخصيتين [ar] التواء الخصيتين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 العملقة الجنينية [ar] العملقة الجنينية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الصداع الارتدادي [ar] الصداع الارتدادي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الجدري [ar] الجدري ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الثلاسيميا [ar] الثلاسيميا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الحساسية من المحار [ar] الحساسية من المحار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الحمى النزفية الفيروسية [ar] الحمى النزفية الفيروسية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الدوالي المريئية [ar] الدوالي المريئية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الزُكام [ar] الزُكام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الحمى الروماتيزمية [ar] الحمى الروماتيزمية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الحُمَّى التِّيْفِيَّة [ar] الحُمَّى التِّيْفِيَّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الحصبة الألمانية [ar] الحصبة الألمانية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 النزيف المعدي المعوي [ar] النزيف المعدي المعوي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الخصية النطاطة [ar] الخصية النطاطة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القمار القهري [ar] القمار القهري ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الخصية المعلقة [ar] الخصية المعلقة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الخرف الجبهي الصدغي [ar] الخرف الجبهي الصدغي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الرعاش مجهول السبب [ar] الرعاش مجهول السبب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الربو الناجم عن التمارين الرياضية [ar] الربو الناجم عن التمارين الرياضية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الربو المهني [ar] الربو المهني ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الرمد الحبيبي [ar] الرمد الحبيبي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الرحم المزدوج [ar] الرحم المزدوج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الساركوما الوعائية [ar] الساركوما الوعائية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الشعور بحزن معقد [ar] الشعور بحزن معقد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ