ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الساركوما [ar] الساركوما ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الغازات وآلامها [ar] الغازات وآلامها ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الشره المرضي العصبي [ar] الشره المرضي العصبي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السعال الديكي [ar] السعال الديكي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 العرج [ar] العرج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السمنة في مرحلة الطفولة [ar] السمنة في مرحلة الطفولة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السير خلال النوم [ar] السير خلال النوم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الشفة المشقوقة والشق الحلقي [ar] الشفة المشقوقة والشق الحلقي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السعال المزمن [ar] السعال المزمن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القرحة الهضمية [ar] القرحة الهضمية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفُقاع [ar] الفُقاع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفُصال العظمي [ar] الفُصال العظمي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القيلة المنوية [ar] القيلة المنوية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المتبرعمة الكيسية البشرية [ar] المتبرعمة الكيسية البشرية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القشيعة [ar] القشيعة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القزامة [ar] القزامة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفَتْق السُّرِّي [ar] الفَتْق السُّرِّي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المتلازمة التاجية الحادة [ar] المتلازمة التاجية الحادة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المرحلة الأخيرة من المرض الكلوي [ar] المرحلة الأخيرة من المرض الكلوي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 اللمفومة اللاهودجكيِنية [ar] اللمفومة اللاهودجكيِنية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 اللابؤرية [ar] اللابؤرية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المتلازمة السابقة للحيض [ar] المتلازمة السابقة للحيض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا [ar] المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المتلازمة الكبدية الرئوية [ar] المتلازمة الكبدية الرئوية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الوهن العضلي الوبيل [ar] الوهن العضلي الوبيل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الناسور المهبلي [ar] الناسور المهبلي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 النّاسور المستقيمي المهبلي [ar] النّاسور المستقيمي المهبلي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المشيمة الملتصقة [ar] المشيمة الملتصقة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفشل الكلوي الحاد [ar] الفشل الكلوي الحاد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الورم الحبلي [ar] الورم الحبلي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ