ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الحصبة الألمانية [ar] الحصبة الألمانية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 النزيف المعدي المعوي [ar] النزيف المعدي المعوي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الخصية النطاطة [ar] الخصية النطاطة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القمار القهري [ar] القمار القهري ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الخصية المعلقة [ar] الخصية المعلقة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الخرف الجبهي الصدغي [ar] الخرف الجبهي الصدغي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الرعاش مجهول السبب [ar] الرعاش مجهول السبب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الربو الناجم عن التمارين الرياضية [ar] الربو الناجم عن التمارين الرياضية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الربو المهني [ar] الربو المهني ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الرمد الحبيبي [ar] الرمد الحبيبي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الرحم المزدوج [ar] الرحم المزدوج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الساركوما الوعائية [ar] الساركوما الوعائية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الشعور بحزن معقد [ar] الشعور بحزن معقد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الساركوما [ar] الساركوما ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الغازات وآلامها [ar] الغازات وآلامها ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الشره المرضي العصبي [ar] الشره المرضي العصبي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السعال الديكي [ar] السعال الديكي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 العرج [ar] العرج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السمنة في مرحلة الطفولة [ar] السمنة في مرحلة الطفولة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السير خلال النوم [ar] السير خلال النوم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الشفة المشقوقة والشق الحلقي [ar] الشفة المشقوقة والشق الحلقي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 السعال المزمن [ar] السعال المزمن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القرحة الهضمية [ar] القرحة الهضمية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفُقاع [ar] الفُقاع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفُصال العظمي [ar] الفُصال العظمي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القيلة المنوية [ar] القيلة المنوية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 المتبرعمة الكيسية البشرية [ar] المتبرعمة الكيسية البشرية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القشيعة [ar] القشيعة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 القزامة [ar] القزامة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2019 الفَتْق السُّرِّي [ar] الفَتْق السُّرِّي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ