ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/10/2009 escavação [pt] escavação ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2009 Betancourt [pt] Betancourt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 tauchéria [pt] tauchéria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 divisional [pt] divisional ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 taúba [pt] taúba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 taurico [pt] taurico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 divisionário [pt] divisionário ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 taurim [pt] taurim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 taurina [pt] taurina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 taurino [pt] taurino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 diviseiro [pt] diviseiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 divisibilidade [pt] divisibilidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 tauro [pt] tauro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 tauróbolo [pt] tauróbolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 taurobóleo [pt] taurobóleo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 dobrão [pt] dobrão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 dobre [pt] dobre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 docidão [pt] docidão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 docético [pt] docético ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 docetismo [pt] docetismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 docilizar [pt] docilizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 dócil [pt] dócil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 docilidade [pt] docilidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 docílimo [pt] docílimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 divulgativo [pt] divulgativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 divulgado [pt] divulgado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 carumbé [pt] carumbé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 carunfeiro [pt] carunfeiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 carunfa [pt] carunfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 carúncula [pt] carúncula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ