ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Wurmfraß [de] Wurmfraß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Taschenuhr [de] Taschenuhr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Soundkarte [de] Soundkarte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Bartwuchs [de] Bartwuchs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Wurstbrot [de] Wurstbrot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Krümelmonster [de] Krümelmonster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] Kollisionsabfrage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] Wurstfachverkäuferin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] Erdbeerkäse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Patrick [de] Patrick ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Sojagranulat [de] Sojagranulat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 AIDS [de] AIDS ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] Kurbelwellensensor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2012 emulator [de] emulator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 Rainer [de] Rainer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] Schalldruckpegel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2012 angekuppelt [de] angekuppelt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ