ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 лесбиянка [ru] лесбиянка ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 гомосексуальный [ru] гомосексуальный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 исходить [ru] исходить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 гетеросексуальный [ru] гетеросексуальный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/10/2012 гидромагнитный [ru] гидромагнитный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 Покровское [ru] Покровское ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 геликоприон [ru] геликоприон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 геллер [ru] геллер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 конь [ru] конь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2012 гитаны [ru] гитаны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2012 Нахичевань [ru] Нахичевань ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 привет [ru] привет ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 густенький [ru] густенький ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 гусельки [ru] гусельки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 гусельник [ru] гусельник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 гусельный [ru] гусельный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 гусиный [ru] гусиный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 гуситка [ru] гуситка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 замковый (устройство) [ru] замковый (устройство) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 замозжить [ru] замозжить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 замокание [ru] замокание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2012 эмфизема [ru] эмфизема ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2012 ионизация [ru] ионизация ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2012 пациент [ru] пациент ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2012 лебезить [ru] лебезить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2012 Лупковски-Прьесмик [ru] Лупковски-Прьесмик ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/05/2012 ich [de] ich ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2012 Бокеллен [ru] Бокеллен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 Америка [ru] Америка ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/05/2012 соседство [ru] соседство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ