ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Burundi [it] Burundi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Burkina Faso [it] Burkina Faso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Botswana [it] Botswana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] Bosnia Erzegovina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Belize [it] Belize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Barbados [it] Barbados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2010 Bangladesh [it] Bangladesh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Bahrain [it] Bahrain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Bahamas [it] Bahamas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Austria [it] Austria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 smetto [it] smetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Armenia [it] Armenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] Antigua e Barbuda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Algeria [it] Algeria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 affinché [it] affinché ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2010 avere culo [it] avere culo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 sederino [it] sederino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 deretano [it] deretano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 scoliamo [it] scoliamo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Antartide [it] Antartide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 istituto [it] istituto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 richiamare [it] richiamare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 vuol dire [it] vuol dire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 morbida [it] morbida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 pittrice [it] pittrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Namibia [it] Namibia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 scolare [it] scolare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 flemmatico [it] flemmatico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 flemma [it] flemma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] Luca Cordero di Montezemolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ