ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 interventismo [it] interventismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 imperialismo [it] imperialismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 deregolamentazione [it] deregolamentazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 regolamentazione [it] regolamentazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 deficit [it] deficit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 consumismo [it] consumismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 conflitto di interessi [it] conflitto di interessi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 collettivizzazione [it] collettivizzazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 cogestione [it] cogestione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 capitalismo [it] capitalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 inflazione [it] inflazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 fisiocratico [it] fisiocratico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 fisiocrazia [it] fisiocrazia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 debito pubblico [it] debito pubblico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 pauperismo [it] pauperismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 microfinanza [it] microfinanza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 neoclassico [it] neoclassico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 mercantilismo [it] mercantilismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 macroeconomia [it] macroeconomia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 microeconomia [it] microeconomia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 testa di ponte [it] testa di ponte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 speculazione [it] speculazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 vaccino [it] vaccino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 inconveniente [it] inconveniente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 decapitazione [it] decapitazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 alano [it] alano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 colonnello [it] colonnello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 Buccinasco [it] Buccinasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 incolpevole [it] incolpevole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2010 impressionante [it] impressionante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ