ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/06/2012 computerized [en] computerized ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 performative [en] performative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 economizing [en] economizing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 Kantian [en] Kantian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 fast-food [en] fast-food ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 andrew greeley [en] andrew greeley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 virtualdub [en] virtualdub ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 weatherford [en] weatherford ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/06/2012 room attendant [en] room attendant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 heats [en] heats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2012 Imogen Thomas [en] Imogen Thomas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ