కసిం ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ కసిం ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • కసిం ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కసిం [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ కసిం ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: గదఒకటిpyas lagnadevarapalliఇంటి