కాక ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

కాక ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ కాక ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • కాక ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కాక [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ కాక ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: గుర్రముజింకనక్కఢంకాధర