కోస్తా ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ కోస్తా ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • కోస్తా ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కోస్తా [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ కోస్తా ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: తలగడకథభజనవరదకళ