చ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • చ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [te] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ చ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: నడకపలకమరదుఃఖముఘటము