ជម្រាបលា ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ជម្រាបលា ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ជម្រាបលា ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • ជម្រាបលា ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ជម្រាបលា [km] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ជម្រាបលា ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: បុកល្ហុងក្រមារsong sligh bongណាស់ភ្នំពេញ