ប្រដាល់សេរី ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ប្រដាល់សេរី ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ប្រដាល់សេរី ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਹੈ:
  • ប្រដាល់សេរី ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ប្រដាល់សេរី [km] ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ប្រដាល់សេរី ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: រតនគិរីKâmpŭchéasamlormramdaimui