ਕੋਤਾਵਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਕੋਤਾਵਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • soju ਉਚਾਰਨ soju
  • aluboy ਉਚਾਰਨ aluboy
  • sinté ਉਚਾਰਨ sinté
  • jontik ਉਚਾਰਨ jontik
  • klawa ਉਚਾਰਨ klawa
  • widava ਉਚਾਰਨ widava
  • kumskú ਉਚਾਰਨ kumskú
  • ergayé ਉਚਾਰਨ ergayé
  • muva ਉਚਾਰਨ muva
  • Lesko ਉਚਾਰਨ Lesko

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਕੋਤਾਵਾ)?