ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਆਰਬੇਰਸ਼ [aae]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
80.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
14
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
15
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
61
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ