ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਓਤੋਮਾਨੀ ਤੁਰਕ [ota]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
n/a
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
10
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
349
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
498
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ