ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਹੰਗਰੀਆਈ [hu]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
10.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
5.228
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
78.327
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
4.034
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ