ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕੇਚੂਆ [qu]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
7.700.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
51
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
125
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
1.608
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ