ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਬੁਲਗਾਰੀ [bg]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
6.800.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
1.388
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
26.365
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
6