ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Algerian Arabic [arq]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
29.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
221
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
110
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
86

Join our community

ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ