ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਵੋਲਾਪੂਕ [vo]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
20
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
11
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
504
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
918
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ