ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਹਾਊਜ਼ਾ [ha]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
330.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
22
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
171
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
176
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ