ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਹਾਊਜ਼ਾ [ha]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
330.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
23
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
177
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
177
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ