ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਸਿਨਹਾਲੀ [si]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
15.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
203
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
206
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
162
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ