ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Algerian Arabic [arq]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
29.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
215
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
109
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
76
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ