ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਜਮੈਕੀ ਪਾਤੋਆ [jam]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
3.100.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
38
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
116
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
338
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ