ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਓਰੋਮੋ [om]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
25.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
19
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
351
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
558
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ