ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਮਿਨ ਦੋਙ [cdo]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
9.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
39
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
1.898
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
2.232
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ