ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਆਈਸਲੈਂਡੀ [is]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
300.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
382
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
19.707
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
21.798
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ