ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਓਰੋਮੋ [om]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
17.500.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
25
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
354
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
592
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ