ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਹਵਾਈ [haw]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
2.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
256
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
555
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
811
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ