ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਗੁਜਰਾਤੀ [gu]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
47.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
189
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
564
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
109
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ