ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਆਰਬੇਰਸ਼ [aae]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
80.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
9
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
14
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
59
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ