ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਵੋਲੋਫ਼ [wo]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
13.300.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
40
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
192
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
720
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ