ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਸਰਬੀ [sr]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
12.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
1.023
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
11.249
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
6.046
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ