ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਇਰੀਜ਼ਾ [myv]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
96.860
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
21
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
60
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
204
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ