ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਬੰਗਾਲੀ [bn]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
260.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
516
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
5.131
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
4
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ