ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਲਿਗੂਰੀ [lij]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
500.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
4
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
107
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
49
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ