ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਫ਼ਰੀਊਲਨ [fur]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
600.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
18
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
214
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
129
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ