ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਮੰਗੋਲੀਆਈ [mn]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
6.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
223
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
1.889
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
2.224
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ