ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕੋਮੀ [kv]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
350.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
9
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
85
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
5.715
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ