ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Biblical Hebrew [hbo]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
n/a
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
16
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
94
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
117
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ