ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਅਵਾਰੀ [av]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
600.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
23
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
39
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
368
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ