ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ [ks]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
5.360.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
13
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
30
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
51
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ