ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਗਲੀਸੀ [gl]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
3.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
297
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
6.778
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
5.465
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ