ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕਲਮੀਕ [xal]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
174.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
20
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
304
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
34