ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਜਿਨ ਚੀਨੀ [cjy]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
45.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
178
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
446
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
654