ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਬੰਗਾਲੀ [bn]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
260.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
719
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
11.104
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
12.242
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ