ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਡੱਚ [nl]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
29.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
7.302
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
111.712
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
40
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ