ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ [fr]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
229.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
34.073
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
157.992
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
211
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ