ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕੋਰੀਆਈ [ko]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
77.000.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
11.643
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
85.659
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
11.319

Join our community

ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ