ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

Jeju [jje]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
5.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
3
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
88
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
5
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ