ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਜ਼ਜ਼ਾਕੀ [zza]

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
2.500.000
ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
16
ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ:
960
ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ:
151
ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਚਾਰਨ