ਫ਼ਰੀਊਲਨ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰੀਊਲਨ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • cjavre ਉਚਾਰਨ cjavre
  • cjaval ਉਚਾਰਨ cjaval
  • braç ਉਚਾਰਨ braç
  • joibe ਉਚਾਰਨ joibe
  • Gjapon ਉਚਾਰਨ Gjapon
  • barbuç ਉਚਾਰਨ barbuç
  • piçul ਉਚਾਰਨ piçul
  • vonde ਉਚਾਰਨ vonde
  • democrazie ਉਚਾਰਨ democrazie
  • ducj ਉਚਾਰਨ ducj

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਫ਼ਰੀਊਲਨ)?