ਮਾਂਕਸ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮਾਂਕਸ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Hannah ਉਚਾਰਨ Hannah
  • Halley ਉਚਾਰਨ Halley
  • ayr ਉਚਾਰਨ ayr
  • ny ਉਚਾਰਨ ny
  • noa ਉਚਾਰਨ noa
  • yskid ਉਚਾਰਨ yskid
  • lieh ਉਚਾਰਨ lieh
  • Naboo ਉਚਾਰਨ Naboo
  • ynseydagh ਉਚਾਰਨ ynseydagh
  • agh ਉਚਾਰਨ agh

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮਾਂਕਸ)?