ਹੱਕਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 頭份 ਉਚਾਰਨ 頭份
  • 額頭 ਉਚਾਰਨ 額頭
  • 獅潭 ਉਚਾਰਨ 獅潭
  • 恆春 ਉਚਾਰਨ 恆春
  • 芎林 ਉਚਾਰਨ 芎林
  • 鴻鿋 ਉਚਾਰਨ 鴻鿋
  • 沦为 ਉਚਾਰਨ 沦为
  • 北埔 ਉਚਾਰਨ 北埔
  • 杨柳 ਉਚਾਰਨ 杨柳
  • 战事 ਉਚਾਰਨ 战事

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ)?