ਹੱਕਾ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • 奇零 ਉਚਾਰਨ 奇零
  • 驚奇 ਉਚਾਰਨ 驚奇
  • 襦裙 ਉਚਾਰਨ 襦裙
  • 延陀勃 ਉਚਾਰਨ 延陀勃
  • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
  • 客家 ਉਚਾਰਨ 客家
  • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好
  • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
  • 台灣 ਉਚਾਰਨ 台灣
  • 我 ਉਚਾਰਨ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਹੱਕਾ)?