ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Aldi ਉਚਾਰਨ Aldi
  • Alafin ਉਚਾਰਨ Alafin
  • Mauritius ਉਚਾਰਨ Mauritius
  • Port Louis ਉਚਾਰਨ Port Louis
  • amen ਉਚਾਰਨ amen
  • ale ਉਚਾਰਨ ale
  • later ਉਚਾਰਨ later
  • PE ਉਚਾਰਨ PE
  • admire ਉਚਾਰਨ admire
  • aksan ਉਚਾਰਨ aksan

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ)?