ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • Kreol Morisien ਉਚਾਰਨ Kreol Morisien
  • Zoli ਉਚਾਰਨ Zoli
  • dile ਉਚਾਰਨ dile
  • ban ਉਚਾਰਨ ban
  • Dan ਉਚਾਰਨ Dan
  • nom ਉਚਾਰਨ nom
  • Mauritius ਉਚਾਰਨ Mauritius
  • Lezo ਉਚਾਰਨ Lezo
  • goyave ਉਚਾਰਨ goyave
  • zanimo ਉਚਾਰਨ zanimo

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ)?