ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • ban ਉਚਾਰਨ ban
  • dile ਉਚਾਰਨ dile
  • Dan ਉਚਾਰਨ Dan
  • ava ਉਚਾਰਨ ava
  • Mauritius ਉਚਾਰਨ Mauritius
  • nom ਉਚਾਰਨ nom
  • goyave ਉਚਾਰਨ goyave
  • ile aux aigrettes ਉਚਾਰਨ ile aux aigrettes
  • Lezo ਉਚਾਰਨ Lezo
  • chat ਉਚਾਰਨ chat

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮੌਰੀਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਓਲ)?