ਹੇਠਲੀ ਜਰਮਨ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਹੇਠਲੀ ਜਰਮਨ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • hènig ਉਚਾਰਨ hènig
  • hoaln ਉਚਾਰਨ hoaln
  • skoap ਉਚਾਰਨ skoap
  • hoes ਉਚਾਰਨ hoes
  • vroag ਉਚਾਰਨ vroag
  • Goan ਉਚਾਰਨ Goan
  • Fleesk ਉਚਾਰਨ Fleesk
  • maach ਉਚਾਰਨ maach
  • joot ਉਚਾਰਨ joot
  • kroam ਉਚਾਰਨ kroam

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਹੇਠਲੀ ਜਰਮਨ)?