ਨਿਊ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਨਿਊ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • ng ਉਚਾਰਨ ng
  • ǃaqaʼi ਉਚਾਰਨ ǃaqaʼi
  • ku ਉਚਾਰਨ ku
  • hui ਉਚਾਰਨ hui
  • aa ਉਚਾਰਨ aa
  • hoo ਉਚਾਰਨ hoo
  • kama ਉਚਾਰਨ kama
  • gǁoo ਉਚਾਰਨ gǁoo
  • Ng ǁu ǂxoa nǀuu ਉਚਾਰਨ Ng ǁu ǂxoa nǀuu
  • ǂkhaqalo ਉਚਾਰਨ ǂkhaqalo

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਨਿਊ)?