ਦੱਖਣੀ ਨਦੇਬੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Ndébél]

ਦੱਖਣੀ ਨਦੇਬੇਲੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 586.000
 • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2
 • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 0
 • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 31
 • ਦੱਖਣੀ ਨਦੇਬੇਲੇ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Fulya Pirim
ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ
 • Ntokozo Qwabe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ntokozo Qwabe
 • iSewula Afrika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iSewula Afrika
 • iPitori ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iPitori
 • iluju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iluju
 • isivalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ isivalo
 • igwayi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ igwayi
 • amathumbu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amathumbu
 • ilitje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ilitje
 • ibizo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ibizo
 • umthetho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umthetho

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ