ਤੋਂਦਾਨੋ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਂਦਾਨੋ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • pasu' ਉਚਾਰਨ pasu'
  • Marisa ਉਚਾਰਨ Marisa
  • todo ਉਚਾਰਨ todo
  • Kaan ਉਚਾਰਨ Kaan
  • pera ਉਚਾਰਨ pera
  • kaput ਉਚਾਰਨ kaput
  • waranéy ਉਚਾਰਨ waranéy
  • tingkas ਉਚਾਰਨ tingkas
  • ruu ਉਚਾਰਨ ruu
  • pepatil ਉਚਾਰਨ pepatil

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਤੋਂਦਾਨੋ)?