ਮਾਈਨਫ਼ਰੈਂਕਿਸ਼, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਮਾਈਨਫ਼ਰੈਂਕਿਸ਼). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • heit ਉਚਾਰਨ heit
  • Kuchen ਉਚਾਰਨ Kuchen
  • Hess ਉਚਾਰਨ Hess
  • dråå ਉਚਾਰਨ dråå
  • sei ਉਚਾਰਨ sei
  • fei ਉਚਾਰਨ fei
  • Wäsch ਉਚਾਰਨ Wäsch
  • Ruggsagg ਉਚਾਰਨ Ruggsagg
  • Schneegänz ਉਚਾਰਨ Schneegänz
  • alsemal ਉਚਾਰਨ alsemal

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਮਾਈਨਫ਼ਰੈਂਕਿਸ਼)?