ਯੇਈ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ਯੇਈ). Learn to pronounce with our guides.

ਮੋਹਰੀ ਉਚਾਰਨ

  • qa ਉਚਾਰਨ qa
  • iyaaya ਉਚਾਰਨ iyaaya
  • uncu ਉਚਾਰਨ uncu
  • ldikumi ਉਚਾਰਨ ldikumi
  • mayiwa ਉਚਾਰਨ mayiwa
  • anee ਉਚਾਰਨ anee
  • muti ਉਚਾਰਨ muti
  • zildimalda ਉਚਾਰਨ zildimalda
  • shi ਉਚਾਰਨ shi
  • zitjhatjha ਉਚਾਰਨ zitjhatjha

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ਯੇਈ)?