ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • sealladh_bàgh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sealladh_bàgh
 • a 'chiad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a 'chiad
 • cothromachadh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cothromachadh
 • seasmhachd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seasmhachd
 • Bhaoibh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bhaoibh
 • Eilean a' Bhodha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eilean a' Bhodha
 • Quaigh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Quaigh
 • dhorch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dhorch
 • cnapach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cnapach
 • chnuic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chnuic
 • Mouswald ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mouswald
 • reòite ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reòite
 • coibhneil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coibhneil
 • Glainne-mheudachaidh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Glainne-mheudachaidh
 • No mather ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ No mather
 • Brathair-Athar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brathair-Athar
 • bràthair-athar no mathar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bràthair-athar no mathar
 • Moch sa Mhadainn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Moch sa Mhadainn
 • comasach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ comasach
 • còcaireachd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ còcaireachd
 • dìcheallach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dìcheallach
 • còcaire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ còcaire
 • feòladair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ feòladair
 • ge-tà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ge-tà
 • neach-smàlaidh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neach-smàlaidh
 • croitear ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ croitear
 • sagart ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sagart
 • ailtire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ailtire [occupation]
 • neach-bùtha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neach-bùtha
 • neach-ciùil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neach-ciùil
 • annaibh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ annaibh
 • neach-frithealaidh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neach-frithealaidh
 • a' cholaiste ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a' cholaiste
 • suidhe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suidhe
 • glanadair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ glanadair
 • dotair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dotair
 • peansail ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ peansail
 • Dè a th' ann ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dè a th' ann
 • fear eile ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fear eile
 • fada air falbh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fada air falbh
 • làran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ làran
 • spàinean ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spàinean
 • spàin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spàin
 • aotrom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aotrom
 • togalaichean ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ togalaichean
 • an fhorca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an fhorca
 • seòmraichean ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seòmraichean
 • bò dhubh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bò dhubh
 • Gaidhealach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gaidhealach
 • bòtann ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bòtann