ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Oilbhe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oilbhe
 • sgriosail ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sgriosail
 • leinn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leinn
 • leatha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leatha
 • Caitlin Nic Aonghais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Caitlin Nic Aonghais
 • a Sheaumais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a Sheaumais
 • Ardbeg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ardbeg [Scotch, whisky, whiskey winemaker]
 • Sean Truibhais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sean Truibhais [song title]
 • stòr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stòr
 • gas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gas [noun, sostantivo, Gasos, Oxford 3000, latina scientifica, chemia, surname]
 • cailleachean ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cailleachean
 • Eilean Musdile ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eilean Musdile
 • cuimnig do geallamnaca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuimnig do geallamnaca
 • crannag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crannag
 • Phàrlamaid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Phàrlamaid
 • tòn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tòn
 • taibhshe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taibhshe
 • nighean_na_h-oidhche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nighean_na_h-oidhche
 • Lochlannaich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lochlannaich
 • Tuiteam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tuiteam
 • Failte Tighearna an t-Struthain ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Failte Tighearna an t-Struthain
 • Struthain ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Struthain
 • orra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ orra [főnév]
 • Bean Dudh a' Ghleanna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bean Dudh a' Ghleanna
 • Schicksal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schicksal
 • Schatz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schatz [Schatz]
 • Herz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Herz [noun, WL]
 • Soncerae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Soncerae
 • suilineach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suilineach
 • oirre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oirre
 • Ellylldan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ellylldan [heat, fire, fairies, fairy, elemental, mythology, scottish, Gaelic]
 • corp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ corp [noun, body]
 • breab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ breab
 • Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha
 • Shian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shian
 • aon adharcach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aon adharcach
 • Curran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Curran
 • miotas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miotas
 • Jennah Greaig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jennah Greaig
 • snèap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ snèap
 • ugh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ugh [interjection]
 • orainsear ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ orainsear
 • èadhair ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ èadhair
 • botal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ botal
 • Ka-lyrra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ka-lyrra
 • Connail ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Connail
 • làithean-saora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ làithean-saora
 • ciùin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ciùin
 • Dageus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dageus
 • beagan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ beagan