ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 italiana [es] italiana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 México [es] México ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 Che Guevara [es] Che Guevara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 septiembre [es] septiembre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 juego [es] juego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 Medellín [es] Medellín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 queso [es] queso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 bueno [es] bueno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 Fuengirola [es] Fuengirola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 vivienda [es] vivienda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 paella [es] paella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 otorrinolaringología [es] otorrinolaringología ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 rehén [es] rehén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 persona [es] persona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 estar [es] estar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 ser [es] ser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 zoológico [es] zoológico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 Israel [es] Israel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 chupador [es] chupador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 Como siempre [es] Como siempre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 fijar [es] fijar ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 literatura latinoamericana [es] literatura latinoamericana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 ex-novio [es] ex-novio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 desean [es] desean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 errado [es] errado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 adosar [es] adosar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 echar las cartas [es] echar las cartas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2015 vía pública [es] vía pública ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2015 sostenibilidad [es] sostenibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ