ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/08/2015 cotton [en] cotton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2014 fuck [en] fuck ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/01/2014 island [en] island ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2014 galore [en] galore ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/01/2014 tomato [en] tomato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2014 film [en] film ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2014 Moynahan [en] Moynahan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2014 Callaghan [en] Callaghan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 resyndicated [en] resyndicated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 O’Doherty [en] O’Doherty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 Shannen Doherty [en] Shannen Doherty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 Pete Doherty [en] Pete Doherty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2014 astigmatism [en] astigmatism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2014 Liam Gallagher [en] Liam Gallagher ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/01/2014 Noel Gallagher [en] Noel Gallagher ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 candidate [en] candidate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 but [en] but ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 thermometer [en] thermometer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 hydrating [en] hydrating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 business [en] business ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 barbed wire [en] barbed wire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 sixth [en] sixth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Boards of Canada [en] Boards of Canada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Australia [en] Australia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 box [en] box ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 piano [en] piano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 record-player [en] record-player ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 sliced [en] sliced ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 farmer [en] farmer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Sweden [en] Sweden ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ