ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/09/2016 Oíche mhaith [ga] Oíche mhaith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2016 Cliabhrach, má airíonn tú pian sa gcliabhrach gabh ag an dochtúir. [ga] Cliabhrach, má airíonn tú pian sa gcliabhrach gabh ag an dochtúir. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2016 cliabhrach [ga] cliabhrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2016 Glanmheabhair, tá mé théis é a chur de ghlanmheabhair. [ga] Glanmheabhair, tá mé théis é a chur de ghlanmheabhair. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2016 glanmheabhair [ga] glanmheabhair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 Uasghrádú [ga] Uasghrádú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 anaithnid [ga] anaithnid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 bolcánach [ga] bolcánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 dhearcadh [ga] dhearcadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 tuigtear [ga] tuigtear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 caithim [ga] caithim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 cúramóir [ga] cúramóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 béalmhír [ga] béalmhír ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 polláire [ga] polláire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 críochnaím [ga] críochnaím ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 An bhfuil sé ceart go leor? [ga] An bhfuil sé ceart go leor? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2016 tslándáil [ga] tslándáil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 ceallalóid [ga] ceallalóid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 cuisligh [ga] cuisligh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 túcán [ga] túcán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 Ceantar na nOileáin [ga] Ceantar na nOileáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 Leanbhán [ga] Leanbhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 Dhochartaigh [ga] Dhochartaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 Nic Cárthaigh [ga] Nic Cárthaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 Meán Fómhair [ga] Meán Fómhair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2015 Satharn [ga] Satharn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2015 comhlárnach [ga] comhlárnach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2015 cáidheach [ga] cáidheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2015 tá tú [ga] tá tú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2015 Clannad [ga] Clannad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ