ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/12/2019 airleacan [ga] airleacan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 d'athraíodh [ga] d'athraíodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 sheachnaíodh [ga] sheachnaíodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 Labhraíodh [ga] Labhraíodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 d'insíodh sibh [ga] d'insíodh sibh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 bhailítí [ga] bhailítí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 dhíoltaí [ga] dhíoltaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 d'insíteá [ga] d'insíteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 cheannaíteá [ga] cheannaíteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 léiteá [ga] léiteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 míníteá [ga] míníteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 d'fhreagraíteá [ga] d'fhreagraíteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 d'imríteá [ga] d'imríteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 bhailíteá [ga] bhailíteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 ní éiríteá [ga] ní éiríteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 nach n-éiríteá [ga] nach n-éiríteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 chaiteá [ga] chaiteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 d'éiríteá [ga] d'éiríteá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 gheofaí [ga] gheofaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 tiocfar [ga] tiocfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 rachfar [ga] rachfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 caitear [ga] caitear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 An Tarbh [ga] An Tarbh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 tagtar [ga] tagtar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2019 Toirdhealbhach - Turlach [ga] Toirdhealbhach - Turlach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 anóirthear [ga] anóirthear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Croíadh [ga] Croíadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Beag Inis [ga] Beag Inis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 bogthais [ga] bogthais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Spáinne [ga] Spáinne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ