ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] Ó Doibhlin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] mogaill fholmha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 dhéanfá [ga] dhéanfá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 oirfide [ga] oirfide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 oidheadh [ga] oidheadh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Cadha [ga] Cadha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 slioganach [ga] slioganach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Gráig na Manach [ga] Gráig na Manach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 leoin [ga] leoin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 samhraí [ga] samhraí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 tsneachta [ga] tsneachta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 snámhaí [ga] snámhaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 boghta [ga] boghta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 gheofaí [ga] gheofaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 uisge [ga] uisge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Mhic Suibhne [ga] Mhic Suibhne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 éirim [ga] éirim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 loisc [ga] loisc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 ciaptha [ga] ciaptha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 chlúdaigh [ga] chlúdaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Scuabtuinne [ga] Scuabtuinne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 ramhrú [ga] ramhrú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 ramhraithe [ga] ramhraithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Brandon Scott McCrory [ga] Brandon Scott McCrory ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Rory Brandon McCrory [ga] Rory Brandon McCrory ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Máire Proinséas Nic Shandair [ga] Máire Proinséas Nic Shandair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Rabhthas [ga] Rabhthas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Oireachtaigh [ga] Oireachtaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 mag [ga] mag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 biúró [ga] biúró ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ