ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/05/2018 sicíní [ga] sicíní ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2018 úsáidfear [ga] úsáidfear ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 níolann [ga] níolann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 súimín [ga] súimín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 díbholaíoch [ga] díbholaíoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dhíolainn [ga] dhíolainn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 téitear [ga] téitear ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] díolfaidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Tíogair [ga] Tíogair ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] Bhreathnoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 seasaim [ga] seasaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 stopaim [ga] stopaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 cíoraim [ga] cíoraim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 duisim [ga] duisim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ