ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Frankie

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Frankie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 legelegánsabb [hu] legelegánsabb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 karragén [hu] karragén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 kincsesládája [hu] kincsesládája ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 királyleánykától [hu] királyleánykától ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 riportsorozatunk [hu] riportsorozatunk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 perecseni [hu] perecseni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 pálinkakészítés [hu] pálinkakészítés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 citerázás [hu] citerázás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 istállótrágyával [hu] istállótrágyával ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 istállótrágya [hu] istállótrágya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 Perecseny [hu] Perecseny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 perecsenyi [hu] perecsenyi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 Drugetháza [hu] Drugetháza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 Kapuszög [hu] Kapuszög ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 hagymatermesztésbe [hu] hagymatermesztésbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 ventilációval [hu] ventilációval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 ventiláció [hu] ventiláció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 szilágyperecseni [hu] szilágyperecseni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 optáns [hu] optáns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 Regnum Marianum [hu] Regnum Marianum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 apuja [hu] apuja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 tíkfa [hu] tíkfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 kijjebb [hu] kijjebb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 gerendely [hu] gerendely ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 borzadály [hu] borzadály ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 hangyáé [hu] hangyáé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 kesely [hu] kesely ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 filmszalagra [hu] filmszalagra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 viseleten [hu] viseleten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2018 zsinórból [hu] zsinórból ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ