ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Frankie

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Frankie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 radiometria [hu] radiometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 sugárerősségnek [hu] sugárerősségnek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 sugárerősség [hu] sugárerősség ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 interferometria [hu] interferometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 interferometrikus [hu] interferometrikus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 alacsonyfrekvenciás [hu] alacsonyfrekvenciás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 legenergikusabb [hu] legenergikusabb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 naptevékenységek [hu] naptevékenységek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2018 bázishosszakon [hu] bázishosszakon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 felkészületlenségét [hu] felkészületlenségét ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 javítótanárok [hu] javítótanárok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 népszerűsítője [hu] népszerűsítője ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 legutóbbitól [hu] legutóbbitól ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 ágyékhártya [hu] ágyékhártya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 adamaskő [hu] adamaskő ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 hencser [hu] hencser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 fürgöl [hu] fürgöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 rojt [hu] rojt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 fityelék [hu] fityelék ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 babaj [hu] babaj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 murok [hu] murok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 millye [hu] millye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 kaszap [hu] kaszap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 kaszab [hu] kaszab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 kanyó [hu] kanyó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 ugorgyán [hu] ugorgyán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 tankó [hu] tankó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 szokmány [hu] szokmány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 slág [hu] slág ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2018 skribler [hu] skribler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ