ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Frankie

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Frankie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 napirendje [hu] napirendje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 napirended [hu] napirended ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 napirendem [hu] napirendem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 konszenzusa [hu] konszenzusa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 átpolitizálja [hu] átpolitizálja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 szemszögükből [hu] szemszögükből ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 petrolkémiai [hu] petrolkémiai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 rákapcsolása [hu] rákapcsolása ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 gázhálózatra [hu] gázhálózatra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 gázhálózata [hu] gázhálózata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 övezetéhez  [hu] övezetéhez  ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 tartozóként [hu] tartozóként ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 fogyasztóval  [hu] fogyasztóval  ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 fiókká [hu] fiókká ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 koncesszióba [hu] koncesszióba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 koncessziós [hu] koncessziós ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 koncesszió [hu] koncesszió ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 koncessziót [hu] koncessziót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 diplomáciának [hu] diplomáciának ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 kitermelése [hu] kitermelése ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 epizódja [hu] epizódja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 piacként [hu] piacként ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 minimalizálva [hu] minimalizálva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 potenciálját  [hu] potenciálját  ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 potenciálja [hu] potenciálja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 blokkolása [hu] blokkolása ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 geogazdasági [hu] geogazdasági ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 geogazdaság [hu] geogazdaság ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 geogazdasága [hu] geogazdasága ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2018 előfeltételeiként [hu] előfeltételeiként ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ