ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Pat91

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Pat91 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 pataude [fr] pataude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 pas seul [fr] pas seul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 faire un retour rapide [fr] faire un retour rapide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 cours de danse [fr] cours de danse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 boule de gomme [fr] boule de gomme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 laisser tranquille [fr] laisser tranquille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 avoir mal à la gorge [fr] avoir mal à la gorge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 faire du cinéma [fr] faire du cinéma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 quant à elle [fr] quant à elle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 une cuvée [fr] une cuvée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 un bûcher [fr] un bûcher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 une esquisse [fr] une esquisse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 Bureau des Longitudes [fr] Bureau des Longitudes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 l'épanouissement professionnel [fr] l'épanouissement professionnel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 313 [fr] 313 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 la pause [fr] la pause ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 la ligne de fond de court [fr] la ligne de fond de court ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 cellules souches [fr] cellules souches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 alphabet cyrillique [fr] alphabet cyrillique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 panser la blessure [fr] panser la blessure ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 se croiser [fr] se croiser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 le chauffeur de bus [fr] le chauffeur de bus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 pas mal de monde [fr] pas mal de monde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 tel ou tel [fr] tel ou tel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 travailler en équipe [fr] travailler en équipe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 les arts numériques [fr] les arts numériques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 le respect des délais [fr] le respect des délais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 la capacité d'organisation [fr] la capacité d'organisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 le parcours professionnel [fr] le parcours professionnel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 les outils de bureautique [fr] les outils de bureautique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ