ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umrita [is] umrita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsagnirnar [is] umsagnirnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsagnir [is] umsagnir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsagnarinnar [is] umsagnarinnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsamdar [is] umsamdar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsamda [is] umsamda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsaminnar [is] umsaminnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsaminna [is] umsaminna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umskapa [is] umskapa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsamins [is] umsamins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umsaminni [is] umsaminni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umskera [is] umskera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umskapast [is] umskapast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 umskapar [is] umskapar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 kið [is] kið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 sauðir [is] sauðir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 lömb [is] lömb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 viðskiptagreind [is] viðskiptagreind ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] atvinnuleysistryggingasjóður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 æfingarnar [is] æfingarnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 bílakaup [is] bílakaup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 gríslingar [is] gríslingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 rottur [is] rottur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 hamstrar [is] hamstrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 nei takk [is] nei takk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 Hrappson [is] Hrappson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 Milljónum [is] Milljónum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 Spám [is] Spám ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 auk þess [is] auk þess ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2018 japansk [is] japansk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ