ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 blessaðir [is] blessaðir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Melstaður [is] Melstaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Vesturey [is] Vesturey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Útlenska [is] Útlenska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Eyja [is] Eyja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Vitleysingur [is] Vitleysingur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Vísir [is] Vísir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 arkitekt [is] arkitekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 munnþurrka [is] munnþurrka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 lifandi [is] lifandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 slátrari [is] slátrari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Klukkutindar [is] Klukkutindar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 spékoppur [is] spékoppur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Ruðningur [is] Ruðningur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] Öxnadalsheiði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 bullandi [is] bullandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 séns [is] séns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 vonsvikinn [is] vonsvikinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 ferðamannastaður [is] ferðamannastaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 nyrstur [is] nyrstur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] Bjarnarhafnarfjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 fyrirliði [is] fyrirliði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 hundfúll [is] hundfúll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 einhverfur [is] einhverfur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 úrræði [is] úrræði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] norðurheimskautsbaugur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 skær [is] skær ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 sléttuband [is] sléttuband ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Kirkjufjara [is] Kirkjufjara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] Ungmennafélagið Stjarnan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ