ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 Apocalypse Now [en] Apocalypse Now ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 Armageddon [en] Armageddon ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 sorrow [en] sorrow ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 selfie [en] selfie ਉਚਾਰਨ 14 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 showrooming [en] showrooming ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 binge-watch [en] binge-watch ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 cataclysm [en] cataclysm ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 devastation [en] devastation ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 catastrophe [en] catastrophe ਉਚਾਰਨ 13 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 annihilation [en] annihilation ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 tragedy [en] tragedy ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 woe [en] woe ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 adversity [en] adversity ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 deteriorate [en] deteriorate ਉਚਾਰਨ 9 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 ruination [en] ruination ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 washout [en] washout ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 disregard [en] disregard ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 carelessness [en] carelessness ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 neglect [en] neglect ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 degeneration [en] degeneration ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 blight [en] blight ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 fiasco [en] fiasco ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 debacle [en] debacle ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 disaster [en] disaster ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 destructive [en] destructive ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 self-inflicted [en] self-inflicted ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 unimaginative [en] unimaginative ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 unworldly [en] unworldly ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 parochial [en] parochial ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 sectional [en] sectional ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ