ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 riddarar [is] riddarar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 bókstafir [is] bókstafir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 á heima [is] á heima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 klukkan er [is] klukkan er ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 korter yfir [is] korter yfir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 korter í [is] korter í ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 tannpínu [is] tannpínu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 laugardagskvöldið [is] laugardagskvöldið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 vísindamenn [is] vísindamenn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 ísskápar [is] ísskápar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 Byrjum [is] Byrjum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 kæliskápar [is] kæliskápar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 myrkursins [is] myrkursins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017 vegir [is] vegir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 ð [is] ð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 þværð þú þvott [is] þværð þú þvott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 víxlanlegur [is] víxlanlegur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 eldfjöllum [is] eldfjöllum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 köttum [is] köttum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 ég er hrifin [is] ég er hrifin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 ég er hrifinn [is] ég er hrifinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 djass [is] djass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 gönguskóm [is] gönguskóm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 Glámur [is] Glámur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 andlát [is] andlát ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 fráfall [is] fráfall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 pöddu [is] pöddu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 padda [is] padda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 bjallan [is] bjallan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016 bjöllu [is] bjöllu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ