ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
riddarar ਉਚਾਰਨ
riddarar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Riddarar geta hoppað yfir aðra taflmenn. ਉਚਾਰਨ
Riddarar geta hoppað yfir aðra taflmenn. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Í íslenska stafrófinu eru 32 bókstafir. ਉਚਾਰਨ
Í íslenska stafrófinu eru 32 bókstafir. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
bókstafir ਉਚਾਰਨ
bókstafir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Vinur minn á heima hér. ਉਚਾਰਨ
Vinur minn á heima hér. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
á heima ਉਚਾਰਨ
á heima [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Klukkan er alveg að verða fjögur ਉਚਾਰਨ
Klukkan er alveg að verða fjögur [is] 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
klukkan er ਉਚਾਰਨ
klukkan er [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Klukkan er korter yfir fimm. ਉਚਾਰਨ
Klukkan er korter yfir fimm. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
korter yfir ਉਚਾਰਨ
korter yfir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Klukkuna vantar korter í þrjú. ਉਚਾਰਨ
Klukkuna vantar korter í þrjú. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
korter í ਉਚਾਰਨ
korter í [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Hann fékk tannpínu, greyið. ਉਚਾਰਨ
Hann fékk tannpínu, greyið. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
tannpínu ਉਚਾਰਨ
tannpínu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Laugardagskvöldið var frábært! ਉਚਾਰਨ
Laugardagskvöldið var frábært! [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
laugardagskvöldið ਉਚਾਰਨ
laugardagskvöldið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Vísindamenn stunda rannsóknir. ਉਚਾਰਨ
Vísindamenn stunda rannsóknir. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
vísindamenn ਉਚਾਰਨ
vísindamenn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Engir ísskápar voru til í gamla daga. ਉਚਾਰਨ
Engir ísskápar voru til í gamla daga. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
ísskápar ਉਚਾਰਨ
ísskápar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Byrjum strax! ਉਚਾਰਨ
Byrjum strax! [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Byrjum ਉਚਾਰਨ
Byrjum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Kæliskápar eru nauðsynlegir í sjoppum. ਉਚਾਰਨ
Kæliskápar eru nauðsynlegir í sjoppum. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
kæliskápar ਉਚਾਰਨ
kæliskápar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Hún var hrædd vegna myrkursins. ਉਚਾਰਨ
Hún var hrædd vegna myrkursins. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
myrkursins ਉਚਾਰਨ
myrkursins [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
Þessir vegir eru slæmir. ਉਚਾਰਨ
Þessir vegir eru slæmir. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2017
vegir ਉਚਾਰਨ
vegir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016
ð ਉਚਾਰਨ
ð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2016
þværð þú þvott ਉਚਾਰਨ
þværð þú þvott [is] 0 ਵੋਟਾਂ