ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 nicest [en] nicest ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 Birstwith [en] Birstwith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Russophile [en] Russophile ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Alamance [en] Alamance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Alden Nowlan [en] Alden Nowlan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Stephen Covey [en] Stephen Covey ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 Ralph Ellison [en] Ralph Ellison ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] Old Goldenwarren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Hal Ashby [en] Hal Ashby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Littlemore [en] Littlemore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Quileute [en] Quileute ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] Miranda Taylor Cosgrove ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Blakey Topping [en] Blakey Topping ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Ariens [en] Ariens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Kremmling [en] Kremmling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 cilium [en] cilium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Enda [en] Enda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Odelia [en] Odelia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Ollie [en] Ollie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 Wessing [en] Wessing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Rob Marshall [en] Rob Marshall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Bill Joy [en] Bill Joy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 Goddards Garden [en] Goddards Garden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 closely [en] closely ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 America Ferrera [en] America Ferrera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/08/2009 Abaddon [en] Abaddon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Megaupload [en] Megaupload ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Donnie Darko [en] Donnie Darko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Sod River [en] Sod River ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2009 Kathy Koon [en] Kathy Koon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ