ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 hélt [is] hélt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 frétt [is] frétt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 magáll [is] magáll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 sjálfsmat [is] sjálfsmat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 málaskóla [is] málaskóla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 hirðmaður [is] hirðmaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 byrjar [is] byrjar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 mælti [is] mælti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 skalt [is] skalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 eigi [is] eigi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 kristall [is] kristall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 fagurblá [is] fagurblá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 Hildur Guðnadóttir [is] Hildur Guðnadóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014 auður [is] auður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 tollskyldur [is] tollskyldur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 toppskupla [is] toppskupla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 tjaldbúð [is] tjaldbúð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 höfðingi [is] höfðingi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 einræðisherra [is] einræðisherra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 tjaldur [is] tjaldur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 Gullfoss [is] Gullfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 alþingismaður [is] alþingismaður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 búið að vera [is] búið að vera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 rafvirki [is] rafvirki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013 alþingismaðurinn [is] alþingismaðurinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013 franskar kartöflur [is] franskar kartöflur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013 urtönd [is] urtönd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013 löt [is] löt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013 gæti [is] gæti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013 staddur [is] staddur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ