ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
hélt ਉਚਾਰਨ
hélt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
frétt ਉਚਾਰਨ
frétt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
magáll ਉਚਾਰਨ
magáll [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
sjálfsmat ਉਚਾਰਨ
sjálfsmat [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
málaskóla ਉਚਾਰਨ
málaskóla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
hirðmaður ਉਚਾਰਨ
hirðmaður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
byrjar ਉਚਾਰਨ
byrjar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
mælti ਉਚਾਰਨ
mælti [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
skalt ਉਚਾਰਨ
skalt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
eigi ਉਚਾਰਨ
eigi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
kristall ਉਚਾਰਨ
kristall [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
fagurblá ਉਚਾਰਨ
fagurblá [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
Hildur Guðnadóttir ਉਚਾਰਨ
Hildur Guðnadóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2014
auður ਉਚਾਰਨ
auður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
tollskyldur ਉਚਾਰਨ
tollskyldur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
toppskupla ਉਚਾਰਨ
toppskupla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
tjaldbúð ਉਚਾਰਨ
tjaldbúð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
höfðingi ਉਚਾਰਨ
höfðingi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
einræðisherra ਉਚਾਰਨ
einræðisherra [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
tjaldur ਉਚਾਰਨ
tjaldur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
Gullfoss ਉਚਾਰਨ
Gullfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
alþingismaður ਉਚਾਰਨ
alþingismaður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
búið að vera ਉਚਾਰਨ
búið að vera [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
rafvirki ਉਚਾਰਨ
rafvirki [is] 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2013
alþingismaðurinn ਉਚਾਰਨ
alþingismaðurinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013
franskar kartöflur ਉਚਾਰਨ
franskar kartöflur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013
urtönd ਉਚਾਰਨ
urtönd [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013
löt ਉਚਾਰਨ
löt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013
gæti ਉਚਾਰਨ
gæti [is] 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2013
staddur ਉਚਾਰਨ
staddur [is] 0 ਵੋਟਾਂ